Epi Stone

Целта на проектите на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Катедра Класическа филология, е да бъде създанена дигитална библиотека на античните гръцки надписи, открити на територията на България.


The aim of the projects which is hosted by St. Kliment Ohridski Sofia University, Department of Classics, is to create a digital library of the ancient Greek inscriptions found in Bulgaria.

Telamon Telamon.epistone.net

75%

Към настоящия момент фокусът на проекта е върху дигитализирането на надписите от най-забележителните полиси от Римска Тракия - Филипополис и Августа Траяна. Тези надписи са около 1600, 1200 от които са включени в IGBulg. Една трета от тях имат нужда от редакции и корекции, а други 400 не са публикувани или са публикувани в разпръснати и често недостъпни публикации на български език.

По тази причина се надяваме, че създаването на електронна база данни от тези надписи би улеснила изучаването на историята, културата и езика както на българските земи през античността, така и на гръко-римската цивилизация като цяло. Работи се по съдържанието и дизайна на приложението.

Неограничен достъп.

The focus is currently on the digitilising the inscriptions of the most eminent poleis of the Roman Thrace, Philippopolis and Augusta Traiana. They are approximately 1600, 1200 of which are already included in IGBulg. A third of them, however, need some revision or correction, while other 400 are unpublished or published in dispersed and often inaccessible publications in Bulgarian.

Therefore, we hope that the creating of an electronic database of these inscriptions will facilitate the study of the history, culture, and language both of the Bulgarian lands in antiquity and of the Greco-Roman civilization as a whole.

Latino Latino.epistone.net

30%
Латинско-български речник.
Съдържанието е записано в xml файлове достъпни за сваляне.
Приложението предлага и превод от български на латински.
Търсене по филтри, части на речта, специализирано използване и тн.
Работи се по съдържанието и дизайна на приложението.

Ограничен достъп.

Kondiki Kondiki.epistone.net

45%
Тефтера от пловдив

Работи се по съдържанието и дизайна на приложението.

Ограничен достъп.

< Church /> Church.epistone.net

10%
Church
Представяне на църковни стенописи.

Без инсталация и достъп.